Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Kamo be tenda

Ny hatsembohan’ny tava no hihinana hanina! Misy ireo mbola te ho zatra ny lalan-dririnina, ka mitady hanao hitsin-dalana hatrany ankehitriny. Efa hatramin’ ny fitondrana teo aloha anie no nanaovana ny ady hanafoanana ireo mpiasam-panjakana matoatoa e. Raha tsy hoe mbola sarinady angaha no natao tamin’ireny. Satria mahagaga fa mandraka ankehitriny mbola misy ihany ireo voasoratra fa mpampianatra no mampisalasala ireo tompon’andraikitra mahefa ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazampirenena. Matoa tsy nahavita sonia ny famenoana ny mombamomba ny mpiasa hampidirina tao amin’ny “Agure” aloha; ary indrindra tsy mbola nahavita ny fanitsiana ny tsy fahatomombanana tamin’ny famerenana ny fampidirana ny mikasika ny mpiasa dia Ao Raha! Efa naharitra ihany mantsy no nametrahana ilay peta-drindrina momba ireo mpiasa sy mpanabe tsy nahafeno ny mombamomba azy tao amin’ny Augure tany amin’ny faritany tamin’ny voalohany. Akoho tsy naneno nandritra izay fotoana lava izay efa lanin’ny kary. Tapitra kosa angamba ny fotoana fihinanana na filibana amin’ny volam-bahoaka ho an’ireo kamo be tenda, ka rehefa tsy mazava ny momba ireo mpiasa an’arivony maro ireo, indrindra rehefa tsy tonga akory izy nikarakara ny momba ny tenany mba hampidirina tao anaty kajimirindra ity, indrindra tsy ijofoan’ny vovoka tsaoka dia aleo mifampitsodrano. Totovarim-bazimba io, ka izay tsy miasa aoka tsy hihinana.