Raharaham-pirenena

Antenimierampirenena Norombahin’ny IRD indray ireo toerana filoha lefitra

Lasan’ny vondrona politika “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” (Ird) tamin’ny ambongadiny ihany koa ireo toeran’ny filoha lefitra enina, eny amin’ny Antenimierampirenena. Taorian’ny nahalany tamin’ny taha zato isan-jato an-dRazanamahasoa Christine ho filohan’ity andrimpanjakana mpanao lalàna ity, dia solombavambahoaka avy amin’ny Ird no hitazona an’ ireo toerana enina isam-paritany ireo. Rasolonjatovo Honoré, lany tany Faratsiho, no filoha lefitra eto Antananarivo, Razafintsiandraofa Brunelle, lany tao Ikongo kosa no an’i Fianarantsoa. Rabenirina Jean Jacques kosa no hitana an’io toerana io ao amin’ny faritanin’i Toliara, i Bavy Michelle Angelica indray no filoha lefitra ho an’i Toamasina, Rahelianta Jocelyne no an’Antsiranana ary i Lalao Rahantanirina no hiandraikitra ny toerana filoha lefitra ao amin’ny faritanin’i Mahajanga.

Kandidà tokana avokoa izy enina ireo. Tsy tazana indray ireo vondrona parlemantera ahitana an’ireo solom­bavambahoaka tsy
miankina sy ireo avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara. Hitana ny toeran’ny Kestora voalohany kosa i Jean Henri Michel. Kestora faharoa ny depiote Randrianasoloniaiko Siteny ary hiandraikitra ny toeran’ny kestora fahatelo ny depiote avy amin’ny antoko Tiako i Madagasikara, Rabenirina Mamy, izay samy kandidà tokana daholo ihany koa.