Faritra Sosialy

Hetsika karatany Hitarina amin’ny faritra hafa ny tetikasa Casef

Tombanana hiitatra ny tetikasa fampivelarana ny fambolena sy fiarovana ny fananantany na “Croissance Agricole et Sécurisation Foncière” na CASEF, ho an’ny taona 2019. Olona miisa valo hetsy miparitaka anatina faritra sivy hafa toa an’i Sava, Diana, Boeny, Betsiboka, Sofia, Alaotra-Mangoro, Bongolava sy Matsiatra Ambony ary Amoron’i Mania no hisitraka izany fanama­fisana fananantany izany, raha ny tatitry ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany. Fantatra fa mbola ny Faritra Analamanga, Itasy, Vaki­nan­karatra, Atsinanana, Analan­jirofo sy Anosy ary Androy no iantefan’ity tetikasa ity. “Karatany miisa roa tapitrisa no eritreretina horaketina sy zaraina amin’ireo faritra rehetra ireo hatramin’ny taona 2022. Heverina ihany koa ny hanatanterahana fifanara­ham-pananan-tany miisa folo miaraka amin’ny tsy miankina any amin’ny faran’ny tetikasa ary koa fanatanterahana kisary fanajariana kaominaly folo”, raha ny fanambaràna hatrany. Nisy, araka izany, ny famatsiam-bola fanampiny, izay neken’ny filankevi-pitananan’ny Banky iraisam-pirenena, mitentina 12 tapitrisa dolara mba hanamafisana ny tetikasa fiarovana ny fananantany sy hanoha­nana ny birao ifoton’ny fananantany miisa 309 hafa ao anatin’ireo faritra sivy fanampiny ireo. Iarahan’
ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana sy ny jono amin’ny minisiteran’ny Fana­jariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny Asa vaventy, izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola miasa ity tetikasa ity. Tanjon’ny tetikasa ny fanatsarana ny fiarovana ny fananantany sy ny faha­fahan’ny tantsaha miditra mifaninana ao anaty tsenam-barotra.