Samihafa

FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA Tsy ampy ny sakafon’ireo voafonja vehivavy eny Antanimora

Iray amin’ireo olana maro sedrain’ny vehivavy voafonja eny Antanimora ny tsy fahampian-tsakafo. Mbola betsaka ireo voafonja no mionona amin’ izay sakafo omen’ny fanjakana azy ireo fotsiny.

“Tsy misy afa-tsy ny manga­hazo indray mandeha isan’ andro nefa no omen’ny fanjakana”, hoy ny tompon’ andraikitra iray avy ao amin’ny fiadidiana ny fonjan’ Antanimora. Na izany aza, misy ihany ireo manana fianakaviana afaka manatitra sakafo any an-toerana . Afaka mahandro izany izy ireo araka izany.

Ankoatra izay, misy ihany koa ireo fikambanana samihafa manolotra fanampiana ho azy ireo. Iray amin’izany ny sampana iray avy ao amin’ny Fiombonan’ny fiangonana Kristianina eto Madagasikara na FFKM.

Ireto farany izay nanolotra sakafo sy kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ho an’ireto vehivavy ireto, ny zoma lasa teo.

Tsiahivina fa miovaova ny isan’ ireo voafonja eny Antanimora. Manodidina ny fitopolo sy telonjato ankehi­triny ireo vehivavy voatana eny araka ny fantatra . Voalaza fa ny dimampolo amby zato ihany no efa nandalo fitsarana amin’izy ireo. Ankoatra ny tsy faham­pian-tsakafo, maro be ny olana sedrain’ireto voafonja ireto manoloana ny fahake­lezan’ny trano handraisana azy ireo. “Olona roanjato ihany no tokony horaisina ato nefa efa mihoatra izany ny isan’izy ireo. Noho izay fahateren’ny fonja izay nefa dia sahirana izy ireo rehefa matory amin’ny alina. Ankoatra izany tsy zarizary ny lafiny fahadiovana”, hoy hatrany ity loharanom-baovao ity. “Na izany aza, efa mie­zaka ny tompon’andraikitra sy ny fanja­kana ny amin’ny famahana izany olona rehetra izany”, hoy hatrany ny fanazavana.