Fanatanjahantena

Baskety Analamanga Hisy fifaninanana roa vaovao

Nampahafantarin’ireo, mpitantana ny ligin’Anala­man­gan’ny baskety, omaly, nandritra ny fivoriambe fanaony isan-taona fa hisy hetsika sy fifaninanana vaovao roa hanamarika ity taom-pilalaovana vaovao ity. Ankoatra ireo fiadiana ny tompondaka isan-tsokajiny mahazatra dia anisan’izany ny fifaninanana “jump” izay have­rina indray ary hiarahana mika­rakara amin’ireo tompon’ny hetsika tany aloha. Fifanina­nana natokana ho an’ireo mpia­natry ny lisea izy io ary heverina hatao ny 18-20 avrily izao. Any amin’ny volana novambra kosa no hanaovana ny Ligue Super Star. Ity fifaninanana ity dia hifandonan’ny ekipa voa­fantin’Analamanga amin’ireo ekipa voafantina avy amin’ ireo ligim-paritra hafa. Nana­mafy ihany koa ireo mpitantana ny ligy fa hotohizana ny fanapariahana ny fifaninanamparitra any amin’ireo seksiona. Miisa dimy izao ireo seksiona misy eto Analamanga dia Anta­nanarivo renivohitra, Avara­drano, Atsimondrano, Ambohi­dratrimo ary Manjakandriana. Niarahaba manokana ny ligy ny filohan’ny Federasiona raha nanatrika ity fotoana ity, noho ny vokatra azony ka nahazoany zato isan-jato ireo anaram-boninahitra nasionaly sy ny fahombiazany teo amin’ny fitantanana ara-bola sy fikara­karana ireo fifaninanana maro.